Socrates Quote 1

foolish quote in nepali

“स्मार्ट व्यक्तिहरु सबैबाट र सबैैजनाबाट सिक्छन्, औसतका व्यक्तिहरु अनुभवबाट सिक्छन् र मूर्ख व्यक्तिहरुसँग पहिलेनै सबै उत्तर हुन्छ ।” – Socrates

Leave a Comment

Your email address will not be published.