Socrates Quote 2

socrate quote in nepali

“एकमात्र सत्य ज्ञान भनेको; तपाईलाई केहि पनि थाहा छैन भनेर थाहा पाउनु हो ।” – Socrates

Leave a Comment

Your email address will not be published.