Steve Jobs Quote 10

“मैले पत्ता लाएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण उपकरण भनेको म चाँडै मर्नेछु भनेर सम्झनु हो। यसले मलाई जीवनमा ठूला छनौटहरू गर्न मद्दत गर्छ।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.