Steve Jobs Quote 12

“तपाइँ ग्राहकहरुको नजिक आउनुहोस्। यति नजिककी उनीहरूलाई चाहिएको कुरा उनीहरूले महसुस गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले भन्नुहोस्।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.