Steve Jobs Quote 15

“हामी कुन सुविधाहरू थप्छौं भन्ने बारेमा हामी धेरै होशियार छौं किनकि पछि ति सुविधाहरू निकाल्न सक्दैनौं।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.