Steve Jobs Quote 17

“तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर सम्झने एउटा तरिका भनेको तपाईंको नायकहरू को हो भनेर सम्झनु हो।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.