Steve Jobs Quote 19

“मलाई लाग्छ जीवन एक बुद्धिमान चीज हो, र कुनै चीजहरू पनि अनियमित हुँदैनन्।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.