Steve Jobs Quote 4

“मेरो जीवनमा मनपर्ने चीजहरूका लागि कुनै पैसा खर्च हुँदैन। यो वास्तवमै स्पष्ट छ कि हामी सबैको सबै भन्दा बहुमूल्य स्रोत भनेको समय हो।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.