Steve Jobs Quote 5

“आफ्नो हृदय र अंतर्ज्ञानलाई अनुसरण गर्न साहस निकाल्नुहोस । किनकि तिनीहरूले पहिलेनै थाहा पाइसकेका हुन्छन् कि तपाईं वास्तवमै के बन्न चाहनुहुन्छ। अरू सबै कुरा दोस्रो हो।” – Steve Jobs

Leave a Comment

Your email address will not be published.