Steve Jobs Quote 7

“व्यवसायमा ठुलो चीजहरू एक व्यक्ति द्वारा कहिल्यै हुदैँन । ती कुराहरु मात्र व्यक्तिहरूको टोलीबाट हुन्छ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.