Tony Robbins Quote 2

tony robbins quote in nepali

“गोलहरू सेट गर्नु भनेको अदृश्यलाई दृश्यात्मक बनाउने पहिलो चरण हो।” – Tony Robbins

Leave a Comment

Your email address will not be published.