Walt Disney Quote 1

Walt Disney Quote in Nepali

“सुरुवात गर्ने उत्तम तरिका भनेको नै कुराकानी छोडी, गर्ने थाल्नु हो ।” – Walt Disney

Leave a Comment

Your email address will not be published.