Winston Churchill Quote 1

winston churchill quote in nepali

“निराशावादिले सबै अवसरहरुमा कठिनाई देख्दछ। आशावादीले हरेक कठिनाई मा अवसर देख्दछ ।” – Winston Churchill

Leave a Comment

Your email address will not be published.