Wu Ting-Fang Quote 1

education quote in nepali

“शिक्षा दुईधारी तरवार जस्तै हो । यदि यसलाई राम्रोसँग हेन्डल गरिएन भने यो खतरनाक प्रयोगहरुमा परिणत हुन सक्छ ।” – Wu Ting-Fang

Leave a Comment

Your email address will not be published.